AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.08.2022 u 08:31

INFORMACIJE O KONTROLI ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA JULI 2022.god.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti „ViK“a se vrši u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br. 40/10, 30/12 i 62/17). Interna kontrola zdravstvene ispravnosti vode se vrši u laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP „ViK“, pri čemu se svakodnevno vrše fizičke-hemijske i mikrobiološke analize uzoraka vode. Eksternu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode, prema ugovoru sklopljenom nakon provedenog postupaka javnih nabavki po zahtjevu „ViK“a u toku 2022. godine, vrši akreditovana laboratorija „Euro Inspekt“ d.o.o. Sarajevo.

Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo je u mjesecu julu izvršila fizičko-hemijske analize u 728 uzoraka vode i mikrobiološke analize u 699 uzoraka vode, a laboratorija „Euro Inspekt“ d.o.o. Sarajevo je izvršila fizičko-hemijske i mikrobiološke analize u 19 uzoraka vode. Rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti „ViK“-a.

U slučaju utvrđivanja zdravstvene neispravnosti vode ili u slučaju postojanja opravdane sumnje u zdravstvenu ispravnost vode, stanovništvo ugroženog lokaliteta će zavisno od veličine lokaliteta biti upoznato sa problemom na jedan ili više sljedećih načina: putem direktnog kontakta, putem mjesne zajednice, općine, sredstava medija i web stranice „ViK“-a.