AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.10.2019 u 10:44

Konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

Na osnovu Odluke Skupštine KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo  broj: 03-01/19  od 07.10.2019. god.

 

PONIŠTAVA SE KONKURS

 

za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje„ dana 02.03.2019. godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 15 od 06.03.2019. god.,         

                                                                                          

a istovremeno na osnovu člana 234. stav 1. tačka k), a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima, ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 81/15), člana 8. i 9. Zakona o javnim preduzećima u FBiH ("Sl. novine Federacije BiH", br 8/05, 81/08  22/09 i 109/12), člana 28. stav 1. tačka 11.,  člana 34. i 35. Statuta KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Odluke Skupštine preduzeća br. 03-02/19 od 07.10.2019. god., a u vezi sa  Odlukom Skupštine preduzeća br. 03-01/19 od 07.10.2019. god., Skupština KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, ponovo raspisuje:

 

K  O  N  K  U  R  S

za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

 KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

 

I -Predmet konkursa

 

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje  3 (tri)  člana Nadzornog odbora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

                                         

II- Opis pozicije

 

Nadzorni odbor nadležan je da: 

1.nadzire poslovanje Preduzeća;

2.predlaže Skupštini donošenje, izmjene i dopune Statuta i Etičkog kodeksa ;

3.donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora ;

4.donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Preduzeća i Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama ;

5.utvrđuje prijedlog trogodišnjeg, godišnjeg i revidiranog plana poslovanja;

6.usvaja izvještaj Uprave po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha na osnovu prethodno datog mišljenja Odbora za reviziju ;

7.podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća koji obavezno uključuje: izvještaj vanjskog revizora, preporuku Odbora za reviziju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju ;

8.daje Skupštini prijedlog o rasporedu dobiti;

9. daje Skupštini prijedlog o načinu pokrića gubitaka ;

10. utvrđuje prijedlog odluke o izboru kandidata Odbora za reviziju i podnosi ga Skupštini; 

11.prati provođenje postupka javnih nabavki, u skladu s važećim propisima ;

12.imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa odredbama Statuta;

13.daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima; 

14.daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima; 

15.podnosi zahtjev za sazivanje  Skupštine Preduzeća;

16.prati provođenje preporuka datih Upravi od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima; 

17. prati poslovanje i zakonitost poslovanja Preduzeća; 

18.daje  upute organima Preduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu; 

19.prisustvuje sjednicama Skupštine Preduzeća i učestvuje u raspravi bez prava glasa; 

20.vrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju Preduzeća; 

21.donosi cjenovnik usluga osim za vodu i odvođenje otpadnih voda;

22.utvrđuje prijedlog cijena vode i  odvođenja otpadnih voda ;

23.razmatra mjesečne  izvještaje o  radu Odbora za reviziju ;

24.odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovine u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine preduzeća, po bilansu stanja na kraju prethodne godine ;

25.predlaže Skupštini preduzeća kupovinu prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovine u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine ;

26. vrši druge poslove predviđene zakonom. 

 

 

III-Mandat

 

Članovi Nadzornog Odbora imenuju se na period od  4 (četiri) godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština preduzeća glasa o povjerenju  članovima Nadzornog odbora. 

 

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora nakon imenovanja sa Preduzećem zaključuju ugovor koji odobrava Skupština preduzeća.

 

 

IV- Uslovi za imenovanje

Kandidati za imenovanje na tražene pozicije moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

 

Opći uslovi :

 

1.da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja, isti ne može biti  stariji od 6 mjeseci ili ovjerena kopija istog),

 

2.da nije osuđivan za krivično djelo i za  prekršaj nespojiv s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz : potpisana izjava,  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili od strane notara, ne starija od 6 mjeseci), 

 

3.da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora u koji se kandiduje (dokaz : potpisana izjava,  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa  ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci),

 

4.da nema privatni finansijski interes u preduzeću u čiji se nadzorni odbor kandiduje (dokaz: potpisana izjava  ovjerena od strane  nadležnog  općinskog organa, ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci),

 

5. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti  u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane  nadležnog  općinskog organa  ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci),

 

6.da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz : potpisana izjava  ovjerena od strane  nadležnog  općinskog organa  ili od strane notara , ne starija od 6 mjeseci),

 

7.da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane  nadležnog  općinskog organa  ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci) .

 

 

Posebni uslovi :

 

1. da ima visoku stručnu spremu VSS, VII stepen stručne spreme (ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih 240 ECTS bodova) ili završen stepen drugog ciklusa univerzitetskog studija/ po Bolonjskom sistemu / sa ukupno  300 ECTS studijskih bodova, (dokaz: ovjerena  kopija diplome fakulteta ili uvjerenja o diplomiranju  o sticanju VSS VII stepen stručne spreme ili ekvivalenta Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih 240 ECTS bodova, ili kopija diplome fakulteta ili uvjerenja o diplomiranju o završenom stepenu drugog ciklusa univerzitetskog studija (po Bolonjskom sistemu  studiranja ) sa ukupno  300 ECTS studijskih bodova),

 

2. da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon stečene visoke stručne spreme, VSS (dokaz: potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci, original ili ovjerena kopija istog),

 

3. da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora preduzeća sa učešćem državnog kapitala ili institucije (dokaz: potpisana izjava  ovjerena od strane  nadležnog  općinskog organa, ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci),

 

4. da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.novine Federacije BiH“, broj 81/15) i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 34/19), odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku predviđenom navedenom Uredbom (dokaz: original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 (šest) mjeseci, Certifikata o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa/Komore ili Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili od strane notara kojom kandidat izjavljuje da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku od jedne (1) godine od dana imenovanja na poziciju).

 

Kandidat koji posjeduje certifikat izdat od ovlaštenog organa bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini , izuzet je od obaveze ovog usavršavanja.

5.da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom radnog angažmana (dokaz: preporuka poslodavca ili posljednja ocjena poslodavca  o rezultatima rada).

 

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, navedenih u općim i posebnim uslovima.

 

Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora će nakon zaključenog  konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su prijave blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati, o čemu će odmah obavijestiti kandidate čije prijave nisu potpune i blagovremene.

 

Komisija će nakon toga sačiniti, po abecednom redu, listu  kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija će  obaviti  intervju. Pozvani kandidati koji ne pristupe na zakazani intervju, smatrat će se da su odustali od daljeg učešća na konkursu. Nakon obavljenog intervjua, Komisija će Skupštini preduzeća dostaviti Izvještaj o obavljenom intervjuu i drugu popratnu dokumentaciju kandidata.

 

Skupština preduzeća može obaviti ponovni intervju sa nekim od kandidata  ukoliko ocijeni da postoje razlozi za to.

 

Skupština preduzeća će izvršiti izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

 

Skupština KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo  zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uslove po ovom javnom konkursu, od nadležnog organa zatraži dokaz o ispunjavanju uslova za koje je kandidat dostavio izjavu.

 

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH„ , dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo i na web stranici KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

 

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana njegovog posljednjeg javnog objavljivanja.

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom  na adresu:

 

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"d.o.o. SARAJEVO, ul. JAROSLAVA ČERNIJA br. 8 sa naznakom 

 "PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

 - "OTVARA KOMISIJA".

 

Na poleđini koverte je obavezno naznačiti ime i prezime i adresu podnosioca prijave.

 

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju priloženu uz prijavu.