AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 30.12.2018 u 15:46

Saopćenje za javnost

Danas  smo  imali  više  poziva  od  strane  uposlenika  vrtića  i  škola  sa područja  grada  Sarajeva  sa  upitima  vezano  za  ispravnost  vode  a  sve  je  počelo  na  osnovudezinformacija o kvalitetu vode koje se šire putem društvenih mreža.Povodom toga, obavještavamo građane da je voda u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP „ViK“d.o.o.  Sarajevo pod  redovnom  kontrolom  i  svi  uzorci  su  zdravstveno  ispravni.  Nema nikakvih promjena u kvalitetu vode,niti razloga za sumnju u kvalitet vode. KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo,posjeduje laboratoriju za kontrolu kvaliteta vode,koja svakodnevno vrši fizičko-hemijske i mikrobiološke analize uzoraka vode iz svih zona vodosnabdijevanja.

Laboratorija ViK-a  posjeduje  sofisticiranu  laboratorijsku  opremu  i  stručne  kadrove,tako da  se  osim  osnovnih fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza, između ostalog vrše i analize na specifične polutante kao što su: mineralna ulja, poliaromatski ugljikovodici, pesticidi, metali, cijanidi, deterdženti i nusprodukti dezinfekcije i rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode. KJKP „ViK“ posvećuje veliku pažnju očuvanju kvaliteta vode i kontroli kvaliteta vode što se može vidjeti po obimu ispitivanja koje naša laboratorija provodi. Kontrolu kvalitet a  vode  osim  laboratorije ViK-a vrši i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.Širenje dezinformacija o kvalitetu vode ide na štetu prvenstveno građanima kod kojih izaziva paniku i navodi ih na finansijske troškove zbog kupovine flaširane vode kao jedine alternative.

Podsjećamo Vas,da je i u 2017. godini također putem društvenih mreža došlo do širenja sličnih dezinformacija, nakon čega su bile uključene inspekcijske službe,Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo,Zavod za javno zdravstvo F BiH,pa čak i Zavod za javno zdravstvo iz drugog Kantona, a svi uzorci vode koji su uzeti sa poručja cijelog grada bili zdravstveno ispravni.