Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

23.01.2023 u 15:25

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama Vlakovo i Milinkladska.

 

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana izvršili su popravku kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi  DN 100 u ulici Rašida Bešlije, na dva mjesta. Radovi na sanaciji loma glavnih vodovodnih cijevi vršeni su na tri mjesta, u ulicama Avde Hume, Huseina Đoze i Gornjovakufska a u ulici Grabovine izvršeno je priključenje na vodovodnu mrežu.

 

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Huseina Đoze vršili su radove na popravci revizionog okna.

Nastavljeni su radove na izradi separatne kanalizacije u ulici Panjina Kula bb. U toku dana ugrađeno je 12 metara poliesterske cijevi DN 300 mm i izvršeno prespajanje jednog fekalnog priključka.

Jedna ekipa vršila je obilazak i dosipanje prokopa u ulicama Borak i Ramiza Jašara.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju kanala u ulicama Humska, Splitska, Mula Mustafe Bašeskije i Kasindolska, crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Igmanska cesta i Krivoglavci a crpanje taložnika u ulici Adema Buće.