Pozivni centar

033 483 400

Indeks registar

Na osnovu člana 20. tačka (2) Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Sl.novine FBiH" br. 32/01, 48/11) definišu se informacije koje se tiču djelatnosti preduzeća i iste su u posjedu KJKP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo te se utvrđuje:

 

I  N  D  E  K  S     R  E  G  I  S  T  A  R

 

- Akt o osnivanju KJKP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

- Akti Skupštine preduzeća KJKP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo (odluke, rješenja i dr.)

- Akti Nadzornog odbora preduzeća KJKP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo (odluke, rješenja, zaključci, preporuke i dr.)

- Akti Odbora za reviziju preduzeća KJKP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo (odluke, rješenja, zaključci, preporuke, mišljenja i dr.)

- Akti Odjela Interne revizije preduzeća KJKP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo (Plan rada, strategija rizika, izvještaji i dr.)

- Akti Direktora preduzeća (odluke, rješenja, naredbe i dr.)

- Podaci vezani za pružanje usluge proizvodnje i distribucije vode i prečišćavanje otpadnih voda, a odnose se na podatke o korisnicima usluga, potraživanjima i slično

- Podaci vezani za finansijsko i računovodstveno poslovanje Preduzeća

- Podaci iz oblasti rada i radnih odnosa zaposlenih (u skladi sa zakonom)

- Podaci vezani za zaštitu na radu zaposlenih

- Podaci vezani za zaštiti od požara objekata i imovine

- Podaci vezani za procese Javnih nabavki u Preduzeću