Pozivni centar

033 483 400

Laboratorija za verifikaciju vodomjera

KJKP "Vodovod i kanalizacija" još davno je prepoznalo značaj tačnosti i pouzdanosti mjerenja potrošnje vode i donijelo odluku da se krene u izgradnju i opremanje moderne Laboratorije za verifikaciju vodomjera koja će omogućiti maksimalnu tačnost i pouzdanost instaliranih vodomjera u sistemu mjerenja i obračuna potrošnje vode. 

Krajem 2004. godine vlastitim sredstvima izgrađena je i puštena u funkciju trenutno jedna od najmodernijih Laboratorija za verifikaciju vodomjera nominalnih prečnika do DN 40 mm.

Da bi sve tehničke aktivnosti koje se provode u Laboratoriji bile prihvaćene i potvrđene i od strane nadležnih institucija sa državnog i međunarodnog nivoa, a time osigurana i dodatna garancija korisnicima naših usluga u kvalitet, tačnost i pouzdanost inspekcije i verificiranja vodomjera, prema Institutu za mjeriteljstvo BiH, a u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH, pokrenut je zahtjev za imenovanje laboratorije za obavljanje poslova inspekcije vodomjera, koji je 2005. godine izvršio provjeru rada iste i na osnovu uvida u dokumentaciju, način i metodologiju rada donio Rješenje o imenovanju laboratorije za poslove verifikacije vodomjera nominalnog protoka do DN 40 i dodijelio nam mjeriteljski žig kojim se vrši blombiranje vodomjera nakon završenih inspekcija.

Od tada pa sve do danas Institut za mjeriteljstvo BiH vrši stalni nadzor nad radom Laboratorije i na isti još nikada nije stavljena niti jedna primjedba, niti su dobijeni rezultati dovedeni u pitanje.

Na osnovu rezultata nadzora i periodičnih provjera osigurali smo i zadržali visok stepen kvaliteta i pouzdanosti svih rezultata, te smo i danas još uvijek jedina Laboratorija za verifikaciju vodomjera koja posjeduje vlastiti mjeriteljski žig i koja samostalno može da vrši verifikaciju vodomjera.

Kako je ovo samo jedan od koraka kojim se dokazuje kvalitet i osigurava povjerenje u odnosima sa kupcem, pokrenut je i projekat akreditacije Laboratorije po međunarodnom standardu BAS EN ISO/IEC 17020:2013, kojim se mora potvrditi kompetentnost, nezavisnost i nepristrasnost u organizacionom i tehničkom smislu.

Cjelokupan rad Laboratorije usklađen je sa svim zahtjevima navedenog standarda, definisan svim potrebnim dokumentima i procedurama i postavljena je unutrašnja organizacija gdje Laboratorija ima takvo mjesto gdje je u potpunosti eliminisan bilo kakav mogući negativan utjecaj rukovodstva na njen rad, a prevashodno u domenu tehničkih prosuđivanja i rezultata inspekcije.
Ocjenjivanje rada Laboratorije prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 izvršio je Institut za akreditiranje BiH, čiji su stručni nalazi potvrdili da je Laboratorija organizovana, kompetentna, nezavisna i nepristrasna u obavljanju svih svojih aktivnosti, te da kao takva ispunjava sve zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013, što je i rezultiralo odobravanjem akreditacije.

 

OPREMLJENOST LABORATORIJE

Instalirana oprema omogućava ispitivanje, kalibraciju i verifikaciju vodomjera (inspekcijsko tijelo) pomoću dvije metode koje su validne i verifikovane međunarodnim standardima iz ove oblasti (Mjeriteljske instrukcije i direktive- MID:2005 i Regulativama međunarodne organizacije mjeriteljskih laboratorija- OIML R 49-1,2,3:2013) gdje se kao referentni etaloni primjenjuju masa (gravimetrijska metoda) i zapremina (volumetrijska metoda).

Sam postupak inspekcije vodomjera najvećim dijelom se provodi automatski, gdje instalirani softverski paket vrši propisana mjerenja, proračun odstupanja pokazivanja vodomjera u odnosu na referentni etalon u područjima provjere vodomjera i davanje ocjene o prihvatljivosti dobijenih rezultata u odnosu na dozvoljena odstupanja, čime je utjecaj ljudskog faktora na pouzdanost dobijenih rezultata sveden na najmanji propisani nivo.

Da bi se osigurala maksimalna tačnost i pouzdanost svih dobijenih rezultata inspekcije vodomjera u Laboratoriji se primjenjuju etaloni (radnih, referentnih i sekundardnih) koji su kalibrisani u akreditovanim laboratorijama i koji imaju osiguranu mjernu sljedivost do međunarodnog nivoa. Svi etaloni se periodično rekalibrišu u propisanim vremenskim intervalima i provjeravaju upotrebom internih metoda u skladu sa međunarodnim standardima i propisima iz ove oblasti.