Pozivni centar

033 483 400

Često postavljena pitanja

Izdavanje načelne saglasnosti za priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, omogućeno je svim potencijalnim korisnicima gdje postoje tehničke mogućnosti za isto.

Uslovi priključenja i potrebna dokumentacija koju potencijalni korisnik treba donijeti u 'Centar za potrošače' dijele se u zavisnosti da li se radi o Pravnim licima ili o Privatnim licima.

Razdvajanje instalacija i mjerenja potrošnje vode, vrši se na način da se potrošač obrati Centru za potrošače KJKP ViK ul.Jaroslava Černija 8, kako bi dobio upute o načinu izvršenja razdvajanja.

Ugradnja pojedinačnih vodomjera je omogućena za sve vlasnike/korisnike stambenih jedinica u zgradama kolektivnog stanovanja. Pojedinačni vodomjeri za stambenu jedinicu u okviru objekta kolektivnog stanovanja spadaju u opremu stambene jedinice, a njegovu nabavku, ugradnju, troškove eksploatacije i funkcionisanja snosi vlasnik stambene jedinice. Vlasnik stana prilikom ugradnje dužan je da se pridržava tehničkih normativa, standarda i uputstava davaoca usluge. Korisnik snosi sve troškove kupovine, ugradnje i održavanja vodomjera. Vlasnik/ korisnik treba podnijeti zahtjev za ugradnju pojedinačnog vodomjera u stambenoj jedinici. Uz zahtjev se prilaže: 1.Dokaz o vlasništvu stana 2. Mišljenje Upravnika zgrade. Također je potrebno prema važećem cjenovniku izvršiti uplatu usluge za Terenski uvid i registraciju vodomjera. Zahtjev se predaje u Centru za potrošače KJKP”Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo, u ulici Jaroslava Černija broj 9. Informacije su također dostupne na zvaničnoj web stranici Preduzeća.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo vrši se svaki dan uključujući i vikende i praznike. Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode za piće pri KJKP “ViK“ d.o.o. analizira oko 27 uzoraka vode dnevno na osnovne fizičko-hemijske i bakteriološke parametre kvaliteta vode. Laboratorija je opremljena sofisticiranim analitičkim instrumentima tako da se u skladu sa sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće periodično vrše i analize na specifične parametre kao što su metali, pesticidi, mineralna ulja, policklični aromatski ugljovodonici, nusprodukti dezinfekcije, anionski deterdženti, cijanidi i floridi. Uzorci se uzimaju na cijelom gradskom području tako da pokrivaju sve pravce vodosnabdijevanja sa svih izvorišta koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Sarajeva. Rezultati analliza potvrđuju da je kvalitet vode u sistemu u nadležnosti KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo u okviru normi propisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Dozvoljena koncentracija hlora u vodi za piće iznosi 0,5 mg/L. Doziranje hlora u vodu u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo vrši se tako da koncentracija hlora u vodi ne prelazi vrijednost 0,5 mg/L, a prosječna vrijednost hlora u vodi na slavini kod potrošača iznosi 0,2 mg/L.

Korisnik može izvršiti prijavu stanja utroška vode putem web stranice www.viksa.ba ili putem kontakt telefona 033 483 454. Obaveza korisnika je da svaki mjesec preduzeću javlja stanje utroška vode bez obzira da li se voda u objektu koristi ili ne.

Ukoliko ovlašteni radnici preduzeća koji vrše očitavanja na terenu ne mogu pristupiti vodomjeru zbog nepristupačnosti ( vodomjerno okno i prostorija u kojoj je vodomjer smješten je zaključan, vodomjer zatrpan, zgrada zaključana i sl.) obračun mjesečne usluge se vrši na način da se korisniku usluge ispostavi račun u akontativnom iznosu na osnovu utroška vode u prethodna tri mjeseca.

Obaveza korisnika je da omogući nesmetan pristup vodomjeru ili da redovno jednom mjesečno javlja stanje utroška vode. Ukoliko korisnik usluge ne obezbijedi pristup vodomjeru te odluči javljati stanje utroška vode isti je u obavezi da ovlaštenim radnicima preduzeća nakon tri mjeseca omogući pristup vodomjeru radi kontrole stanja. Preduzeće u slučajevima kada korisnik ne omogući očitanje utroška vode tri i više mjeseci uzastopno može pristupiti isključenju usluge.

Ukoliko korisnik želi da evidentira izmjenu na računu za vodu i odvodnju otpadnih voda potrebno je da preduzeću dostavi sljedeću dokumentaciju na uvid: • ZK izvadak, • Ugovor o kupoprodaji • Rješenje o nasljeđivanju ili neki drugi dokument kojim dokazuje vlasništvo nad objektom. Odmah po izvršenoj izmjeni naziva korisnik ima obavezu da sa preduzećem sklopi ugovor o isporuci vode za piće I odvodnji otpadnih voda. Korisnik naprijed navedenu izmjenu može uraditi u Centru za potrošače našeg preduzeća ili putem e-maila. Ukoliko korisnik želi da izmjenu izvrši putem e-maila dužan je da pored dokumentacije o vlasništvu dostavi i slijedeće podatke koji su potrebni za sklapanje ugovora: datum rođenja, broj lične karte i kontakt telefon.

Ukoliko korisnik želi da smanji broj članova domaćinstva u svom stanu potrebno je preduzeću da dostavi Izjavu ili kućnu listu ovjerene u Općini od strane nosioca računa. Ukoliko naprijed navedenu izmjenu šalje putem e-maila pored izjave obavezan je da dostavi i kopiju jednog računa. Korisnik za stan u kojem niko ne živi ima obavezu plaćanja samo fiksnog dijela računa. Ukoliko korisnik želi da poveća broj članova u stanu korisnik ima obavezu da putem dopisa obavjesti preduzeće o povećanju broja članova domaćinstva( u ovom slučaju se ne zahtjeva Izjava) ili to može učiniti lično u Centru za potrošače. Prema važećoj Uredbi o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda izmjenu broja članova u stanovima može vršiti i ovlašteni Upravnik zgrade.

Korisnik svoj račun može reklamirati putem e-maila, dopisom, lično u prostorijama Centra za potrošače ili putem telefona, ovisno o kakvoj vrsti reklamacije se radi.

U slučaju kada tehnički uslovi dozvoljavaju ( korisnik ima svoj poseban priključak na javni vodvododni syitem) korisnik može podnijeti zahtjev za odjavu komunalne usluge. U ovom slučaju korisnik je dužan nakon podnošenja zahtjeva sa preduzećem sklopiti Sporazum o skidanju vodomjera te platiti troškove skidanja vodomjera i blindiranja priključka. Nakon provedene procedure preduzeće vrši isključenje korisnika iz sistema vodosnabdijevanja i odjavu istog iz poslovne evidencije preduzeća. U ovom slučaju korisnik nema obavezu plaćanja fiksnog dijela računa.