Pozivni centar

033 483 400

Zahtjev za izdavanje potvrda

Korisnik zahtjev za Izdavanje potvrda o izmirenju komunalne naknade/dugovanja ili analitičke kartice podnosi na adresi Jaroslava Černija br. 8, a sve informacije može dobiti u Centru za potrošače na naprijed navednoj adresi.

Zahtjev za potvrdu/karticu korisnik može podnijeti nakon što referent za reklamacije i informacije izvrši kontrolu očitanja utroška vode potrošača, da li je potrebna verifkacija ili zamjena vodomjera korisnika, da li korisnik ima obaveze po osnovu neovlaštenog korištenja komunalne usluge  i drugo.

Zahtjev može podnijeti vlasnik lično,osoba koja ima punomoć ili Ugovor o posredovanju.

Korisnik nakon izvršenih naprijed navedenih provjera ima obavezu da uplati 15,00 KM za izdavanje potvrde ili analitičke kartice.

Zahtjev za potvrdu

Analitička kartica

Zahtjevi za izdavanje potvrda o registraciji korisnika naših usluga podnose se na adresi Jaroslava Černija br. 8, za Službu naplate na glavnom protokolu u pismenoj formi.