Pozivni centar

033 483 400

Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode

KT_PR 7.1-01_2 Katalog usluga           PR 7.9_2 Prigovori            UP_PR 7.8-01_1 Pravilo odlučivanja

Kantonalno javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo ulaže velike napore u očuvanje i razvoj Laboratorije za kontrolu kvaliteta vode, što ima za cilj obezbijediti građanima zdravstveno ispravnu vodu za piće i vodu odgovarajućeg kvaliteta.

Kontrola kvaliteta vode za piće koju proizvodi i distribuira KJKP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo vrši se prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl glasnik BiH 40/10 30/12 i 62/17).

Pravilnikom su definisani fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri ispitivanja, broj uzoraka kao i odgovornosti u radu laboratorija koje vrše provjeru zdravstvene ispravnosti i kontrolu kvaliteta vode za piće.

U KJKP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo kontrola kvaliteta obavlja se u dva nivoa. Prvi nivo kontrole je na samom mjestu proizvodnje vode u pogonskim laboratorijama gdje se vrše ispitivanja osnovnih fizičko-hemijskih parametara kontinuirano u toku 24 sata.
Drugi nivo kontrole vrši se u internoj savremeno opremljenoj Laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode koja se nalazi u sklopu Službe za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode.

U Laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode vrše se fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja parametara propisanih Pravilnikom. Kontrola u laboratoriji podrazumijeva kontrolu vode od njenog izvorišta pa do krajnjih istočišta. 

Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode svakodnevno vrši osnovna fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja na oko 27 uzoraka, a parametri koji se analiziraju su navedeni u tabeli 1.

Analize se vrše i vikendima i praznicima tako da je kvalitet vode pod konstantnim nadzorom.  

Također, Laboratorija periodično vrši ispitivanja velikog broja specifičnih parametara definisanih Pravilnikom  o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Za ispitivanje ovih parametra koristi se visoko sofisticirana instrumentalna tehnika, a navedena ispitivanja vrši visoko educirani inženjerski kadar.

Prikaz specifičnih parametara čija ispitivanja se vrše periodično dat je u tabeli 2.

Bitno je također napomenuti da Laboratorija svake godine učestvuje u međunarodnim laboratorijskim poređenjima čime potvrđuje tačnost dobijenih rezultata ispitivanja, što ujedno podrazumijeva i potvrdu ispravnosti instrumenata, pouzdanost korištenih metoda ispitivanja i osposobljenost rada svih uposlenika Laboratorije koji učestvuju u analizama. 

Osim naše Laboratorije za kontrolu kvaliteta vode provjeru zdravstvene ispravnosti vode za piće u skladu sa Pravilnikom vrše i eksterne laboratorije koje angažira KJKP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. putem postupka javnih nabavki, a u cilju eksterne potvrde zdravstvene ispravnosti vode za piće koju proizvodimo i distribuiramo građanima.

Parametre koji se odnose na radioaktivnost analizira također eksterna laboratorija koju angažira KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo putem javnih nabavki.

Na linku "Informacije o kvalitetu vode" možete pronaći podatke o izvršenim analizama za prethodni period, informacije o zdravstvenoj ispravnosti vode, kao i dodatne informacije u slučaju pojave indikacija koje ukazuju na mogućnost ugrožavanja zdravstvene ispravnosti vode u određenim zonama vodosnabdijevanja. 

U slučaju sumnje u zdravstvenu ispravnost i kvalitet vode za piće građani se mogu obratiti u Laboratoriju za kontrolu kvaliteta na kontakt telefon 033/483-415. 

Tabela 1. Parametri čije ispitivanje se vrši svakodnevno

Fizičko-hemijski parametri

Mikrobiološki parametri

zamućenost

broj kolonija na temperaturi od 22 °C

koncentracija vodonikovih jona

broj kolonija na temperaturi 36 °C

elektroprovodljivost

enterokoki (Enterococcus faecalis)

boja 

escherichia coli (E. coli),

hlorid 

koliformne bakterije

utrošak KMnO4 (oksidativnost)

 

slobodni rezidualni hlor  

 

 

Tabela 2. Parametri čije ispitivanje se vrši periodično

Fizičko-hemijski parametri

amonijak

nitrati

nitrati,

sulfati

cijanidi

fluoridi

anjonski deterdženti

nejonski deterdženti

alkalitet

Metali :

antimon, željezo, mangan, bakar, aluminijum, olovo, kadmij, hrom, aresn, selen,nikl, živa, kalcijum, kalijum, natrijum

Nusprodukti dezinfekcije vode:

ukupni trihalometani, bromoform, hloroform, dibromohlorometan, bromodihlorometan, ugljiktetrahlorid, 1,1,1-tihloroetan, 1,2-dibromo-3-hloropropan, 1,2-dibromoetan, trihloroacetonitril, dihloroacetonitril, 1,1-dihloro-2-propanon, hloropikrin, bromohloroacetonitril, 1,1,1-trihloropropanon, dibromoacetonitril

tertahloroeten, trihloroeten

Pesticidi: ukupni pesticidi, ronnel, atrazin, propazin, ametryn, hlorpirifos, tokuthion, gution, terbutrin,  dihlorovos, mocap, disulfoton, metolahlor, alahlor, butahlor, bromacil, metilparation,  aldrin, alfa-BHC, beta-BHC, gama-BHC, delta-BHC, dieldrin, heptahlorepoksid, metoksihlor, heksahlorociklopentadien, cis-nonahlor, trans-nonahlor,  cis-hlordan, heksahlorobenzen, transhlordan, simazin, prometon, prometrin, parathion-metil

Policiklični aromatski ugljikovodonici:

ukupni Policiklični aromatski ugljikovodonici, benzo(g,h,i)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(h)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, piren, benzo(a)antracen, crisen, fenantren, benzo(a,h)antracen, fluoren, aceftilen, antracen

Mineralna ulja

Benzen

Mikrobiološki parametri

Pseudomonas aeruginosa

clostridium perfringens uključujući spore