Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

26.01.2023 u 15:39

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana su izvršili popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima različitog profila u ulicama Žrtava fašizma, Nahorevska  i Milana Preloga a u ulici Ibrahima Ljubovića saniran je lom glavne vodovodne cijevi.

Radovi na popravci priključaka završeni su u ulicama Nahorevska i Derviša Numića u kojoj je osposobljen i ulični ventil.

Radovi na izradi veze DN 150/150 vršeni su u ulici Donji Hotonj a blindovanje priključka u ulici Sulje Jahića.

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Alije Nametka.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina Kula. Tokom dana ugrađeno je 12 metara poliesterske cijevi DN 300 i izrada dva reviziona okna.

Jedna ekipa vršila je dosipanje prokopa.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulici Branilaca Šipa a čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Nerkeza Smailagića, Vratnik mejdan i Trg ZAVNOBiH-a.

Crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Buhotina a crpanje taložnika i čišćenje šahtova na Bjelašnici.