Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

27.01.2023 u 15:27

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina Kula. U toku dana ugrađeno je 12 metara poliesterske cijevi DN 300 mm i prespojen jedan postojeći fekalni priključak.

U ulici Prijeka česma vršeno je otkopavanje šahta a ulici Envera Šehovića br. 19 zamijenjena su dva dihtunga na poklopcima šahtova. Jedna ekipa vršila je dosipanje prokopa.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Talirevića, Aleja Bosne Srebrene, Gradačačka a čišćenje kanala za potrebe snimanja istog vršeno je u ulici Ludviga Kube.

Čišćenje i pročepljenje slivnika vršeno je u ulicama Mustafe Busuladžića i Prnjavorska, crpanje septičke jame u ulici Rajlovačka a crpanje separatora u ulici Džemala Bijedića.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana su izvršili popravku kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 200 u ulici Stolačka. U ulici Debelo brdo saniran je lom glavne vodovodne cijevi DN 80, koja je pukla na dva mjesta.

U ulici Lužansko polje vršeni su radovi na izradi priključka DN 80/150 a osposobljen je i zatvarač DN 100. Radovi na popravci priključka vršeni su u ulici Olovska a blindovanje priključka izvršeno je u ulici Poturevići.

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama Alije Nametka i Gornji Velešići.