Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

16.05.2023 u 15:02

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na izradi novih priključaka na vodovodnu mrežu u ulicama Svetozara Ćorovića i Bakarevića, kao i radovi na vezivanju cjevovoda u ulici Kemala Kapetanovića.

U ulici Skenderija vrše se radovi na popravci kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 150 a izvode se otežano zbog podzemnih instalacija i kvara koji se nalazi ispod betonskog podzida.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana izvršili su prespajanje tri priključka kod stadiona na Grbavici, te blindovali jedan priključak. U ulici Safeta Zajke vršeni su radovi na popravci privremenog voda a u ulici Vrbanjuša zatvorena je voda na uličnom ventilu. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Kranjčevićeva vrše radove na izradi priključnih šahtova, odnosno ugradnji revizionih okana a u ulici Panjina kula nastavljeni su radovi na izradi separatnog kanala.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama Obala Kulina bana, Telali, Maršala Tita i Mula Mustafe Bašeskije, crpanje slivnika u ulicama Džemala Bijedića, Breka i Bulevar Meše Selimovića a pročepljenje kanala u ulicama Mali Ćurčiluk, Butilska i Kovačeva. Crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Bijambare i u Semizovcu.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Novi Grad vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.