Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Reagovanje na navode o cijeni vodnih usluga: ViK implementira i priprema realizaciju investicija vrijednosti preko 47 miliona KM

24.05.2023 u 15:08

Nakon određenih saopćenja koja su se pojavila u medijima u vezi cijene vodnih usluga osjećamo obavezu da reagiramo na iste.

Reagovanje na navode o cijeni vodnih usluga: ViK implementira i priprema realizaciju investicija vrijednosti preko 47 miliona KM

Uprava KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo zajedno sa svojim uposlenicima nudi i ulaže sebe, ljudske i materijalne resurse, u sistem koji garantuje dugoročnu stabilnost i opskrbu vodom i ispravno odvođenje i tretman otpadnih voda, kako za sadašnje tako i buduće generacije, stoga smo pokrenuli nezapamćen poslijeratni ciklus investiranja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodnog i kanalizacionog sistema, modernizaciju vodnih objekata (pumpnih stanica i rezervoara), te digitalizaciju poslovanja Preduzeća.

U ovom momentu su u implementaciji ili u proceduri ugovaranja investicije u vrijednosti preko 47 miliona KM koje će se direktno ili posredstvom ViK-a plasirati u unapređenje cjelokupnog funkcionisanja sistema.

Neke od najznačajnijih investicija su: 

1. Rekonstrukcija 36 km vodovodne mreže u sklopu EBRD kredita u vrijednosti oko 20 miliona KM

2. Modernizacija pumpnih stanica u sklopu EBRD kredita u vrijednosti oko 8 miliona KM

3. Program izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže i vodnih objekata u vrijednosti od 3 miliona KM:

- Izgradnja pumpne stanice Poturovići u vrijednosti od 395.000 KM

- Izgradnja rezervoara Poturovići u vrijednosti od 515.000 KM

- Izgradnja dva rezervoara Krivoglavci/Svrake u vrijednosti od 992.000 KM

- Izgradnja dvije pumpne stanice Krivoglavci/Svrake u vrijednosti od 800.000 KM

- Učešće u finansiranju izgradnje rezervoara Reljevo 2 u vrijednosti od 250.000 KM

- Sanacija rezervoara Skenderija u vrijednosti od 41.000 KM…

4. Program izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u iznosu 5 miliona KM:

- Vodosnabdijevanje naselja Borije i Obhodža u vrijednosti od 500.000 KM

- Izgradnja separatne kanalizacione mreže Doglodske barice 600.000 KM

- Izgradnja separatne kanalizacione mreže Vlakovo 700.000 KM

- Izgradnja vodovodne mreže Kamenolom i Mitrići 2.800.000 KM

- Izgradnja vodovodne mreže Rudnik 300.000 KM

- Uvezivanje rezervoara Vogošća gornja u telemetrijski sistem 80.000 KM…

5. Ostali projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u saradnji sa općinama:

- Izgradnja vodovodne mreže Gornji Kromolj u vrijednosti od 210.000 KM,

- Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže Kranjčevićeva u vrijednosti od 912.000 KM,

- Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže Mice Todorović u vrijednosti od 444.000 KM,

- Učešće u realizaciji investicija u vodovodnu i kanalizacionu mrežu sa općinama putem vodnih naknada u iznosu od 4.700.000 miliona KM

6. Rekonstrukcija kolektora Brezovača 2.100.000 KM

7. Nabavka bagera, kamiona i specijalnih vozila u vrijednosti od 2.300.000 KM

8. Modernizacija i unapređenje Laboratorije za kontrolu kvaliteta vode koja je u procesu akreditacije po standardu 17025, koju ne posjeduje niti jedno vodovodno preduzeće u regionu. Time se potvrđuje naša opredijeljenost da našim građanima osiguramo najveće standarde kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti vode za piće. U 2023. godini izvršena je nabavka opreme u vrijednosti od oko 64.000 KM.

9. Nabavka poslovno informacionog sistema i ostala ulaganja u informacione tehnologije kako bismo unaprijedili korisničke usluge, smanjili i racionalizirali troškove poslovanja u vrijednosti od oko 400.000 KM

10. Jačanje kapaciteta Odjeljenja za tehničke poslove i projektovanje sa ciljem kvalitetnije i efikasnije izrade idejnih i glavnih projekata vodovodne i kanalizacione mreže.

Napravili smo strateške, sistemske i reformske iskorake, daleko od uobičajenog i od onog na što su građani navikli, kako bismo im ponudili bolju komunalnu infrastrukturu i usluge.

Uz sve gore nabrojano nastavljamo sa:

1. Potpunom digitalizacijom sistema, smanjenjem operativnih troškova Preduzeća.

2. Nastojanjem da građani imaju pojedinačne vodomjere u zgradama kolektivnog stanovanja, daljinsko očitanje potrošnje u realnom vremenu i plaćanje stvarne potrošnje vode.

3. Projektima koji će omogućiti našim korisnicima online apliciranje, popunjavanje i predaju svih zahtjeva, upita i reklamacija, kao i ubrzavanje procesa rješavanja istih.

4. Širenjem usluge mogućnosti besplatnog plaćanja računa

putem svih raspoloživih platformi i aplikacija.

5. Izgradnjom i rekonstrukcijom dotrajale vodovodne i kanalizacione mreže kako bismo smanjili vodne gubitke.

Našim građanima želimo osigurati komunalnu infrastrukturu kakvu zaslužuju i koja je u skladu sa evropskim standardima.

Sve navedeno je u skladu sa politikama i strategijom razvoja koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo.

Ne nudimo isprazne populističke priče, stremimo ka napretku, prosperitetu, unapređenju i očuvanju javnih dobara, infrastrukture i usluga, poboljšanju općeg standarda građana i smatramo da javni novac prikupljen od građana i privrede treba da služi u ove svrhe.

Naša poslovna, politička, društvena, moralna, etička načela su definitivno drugačija i kose se sa stavovima kočničara pozitivnih iskoraka, a sve za dobrobit građana Kantona Sarajevo.

Nadamo se da će preovladati društveno odgovorna politika i pozivamo Vladu Kantona Sarajevo da u skladu sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti, članom 22. stav 6. hitno donese odgovarajuću odluku na osnovu dostavljenog mišljenja Nezavisnog stručnog tijela od 14.03.2023. godine u pogledu cijene vodnih usluga.