Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

25.05.2023 u 15:47

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama Juraja Najtharta, Mitra Šućura i Ferida Srnje.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su, u ulici Behdžeta Mutevelića, izvršili prebacivanje dva priključka a u ulici Bakarevića, vrše radove na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu.  Radovi na prespajanju priključka vrše se u ulici Ante Fijamenga.

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Toka, na dva mjesta, Hrasnička, također na dva mjesta, te u ulici Bulevar Meše Selimovića. Radovi na sanaciji loma glavne cijevi vrše se ulici Meše Čohodara a ispiranje cijevovoda u ulici Branilaca Hotonja.  Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Panjina kula vrše radove na izradi separatnog kanala a tokom dana prespojen je jedan fekalni priključak.

U ulici Paromlinska vrše se radovi na popravci priključnog kanala, izrada revizionog okna, kao i zamjena poklopaca na šahtovima.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršilo je radove na pročepljenu kanala u ulicama Terezija, Grbavička, Aleja lipa, Vrbovska i Kršilovac a čišćenje i pročepljenje slivnika na lokalitetu Otes i Stup I i II.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Armija BiH i Stanjevac, crpanje separatora u ulici Logavina a crpanje šahta u ulici Kemala Kapetanovića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilidža vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.