Pozivni centar

033 483 400
vijesti

JAVNI OGLAS

26.05.2023 u 12:18

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za prodaju trave na lokacijama preduzeća Bačevo i Stup

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za prodaju trave na lokacijama preduzeća Bačevo i Stup

     1. PREDMET

Predmet prodaje je trava na lokacijama preduzeća Bačevo i Stup

     2.NAČIN PRODAJE

Javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih kupaca.

     3.PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica za otkup gore navedenog predmeta javnog poziva.

Predmet prodaje zainteresovana lica mogu pogledati od 10:00 do 12:00 na lokaciji Bačevo i Stup  29.05.2023.god.

Obrazac za cijenu ponude se može preuzeti na stranici preduzeća.

     4.SADRŽAJ PONUDE

- Potpisana i ovjerena izjava ponuđača o nepromjenjenosti cijena za vrijeme trajanja Ugovora.

- Potpisana i ovjerena izjava o prihvatanju nadzora od strane Prodavca u cjelokupnom procesu, od pregleda, utovara, prevoza i svih poslova koji budu obuhvaćeni predmetom Ugovora.

- Popunjen i potpisan obrazac za cijenu ponude,

-ovjerena kopija lične karte.

- Potpisana i ovjerena izjava ponuđača o nepromjenjenosti cijena za vrijeme trajanja Ugovora.

Tražena dokumentacija treba da se sastoji od originala ili fotokopija ovjerenih od strane nadležnog organa (sud, opština ili notar).

     5.ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Ponuda za prodaju trave na lokacijama preduzeća Bačevo i Stup” – NE OTVARAJ" na adresu KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, ul. J.Černija br. 8,– protokol.

Rok za dostavljanje ponuda je do 30.05.2023.god.

Ponude će biti otvorene  31.05.2023.god. u 10.00h J.Černija br. 8.a  o otvaranju istih će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi prisutni i koji će biti dostavljen svim učesnicima u predmetnom nadmetanju.

Sve ponude pristigle nakon naznačenog roka će biti vraćene ponuđačima neotvorene i iste se neće uzeti u razmatranje.

     6.DODATNE INFORMACIJE

Kriterij za dodjelu ugovora: Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji ponudi najveću cijenu, a koji ispunjava sve uslove iz javnog poziva i dokumentacije za učešće po javnom pozivu. U slučaju iste ponuđene cijene, prednost ima ponuđač koji je prije dostavio ponudu. 

Ugovor se zaključuje na period od 1 mjeseca. Robu koja je predmet ugovora, Kupac je obavezan da po pozivu Prodavca preuzme i preveze u roku od 30 dana. Troškove utovara i prevoza snosi Kupac.

Na osnovu navedene dokumentacije, Prodavac sačinjava fakturu i ispostavlja je Kupcu.

Na osnovu ispostavljene fakture Kupac može izvršiti plaćanje na jedan od slijedećih transakcijskih računa preduzeća:

  • UniCredit Bank dd: 3389002208274753
  • Raiffeisen Bank dd: 1610000063850067
  • Bosna Bank International dd: 1413065320199704

Rok za plaćanje je 3 (tri) dana od dana ispostavljanja fakture.

                                                                                                                 Direktor

                                                                                                        MA Rusmir Salić

 

Obrazac za cijenu ponude trava 2023