Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

07.06.2023 u 15:40

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Muje Šejte.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su, u ulici Behdžeta Mutevelića izvršili prebacivanje tri priključka, u ulici Ferida Srnje prebačeno je osam priključaka a u istoj ulici izvršeno je ukidanje dva bespravna priključka.

U ulici Safeta Zajke vrše se radovi na izradi privremenog voda, izradi veze a izvršeno je prespajanje četiri priključka. U istoj ulici, na drugom mjestu, izvršena je popravka uličnog ventila. U ulici Donji Hotonj izvršeno je prespajanje dva priključka.

U ulici Kromolj danas je položeno 25 metara cjevovoda, u ulici Paromlinska iznađen je i osposobljen ulični ventil a u ulici Muje Šejte izvršena je zamjena pasa. Jedna ekipa vrši sanacije iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata vrše radove u ulici Panjina Kula a planirano je polaganje 12 metara hobas cijevi DN 300 i izrada jednog fekalnog priključka. Radovi se izvode otežano zbog kamenitog terena i podzemnih instalacija.

U ulici Logavina vrše se radovi na popravci priključnog kanala, u ulici Smaje Šikala izvršena je zamjena poklopca na revizionom oknu a u ulici Gradačačka zamjena umetka poklopca.

Radovi na pročepljenju i čišćenju kanala vršeni su u ulicama Bakarevića, Alibega Firdusa i na Trebeviću, pročepljenje kanala i slivnika u ulici Branka Galeba a čišćenje slivnika i kanala u ulici Marka Marulića. Snimanje kanala vršeno je u ulici Gornji Kartal.

Crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Bačići, crpanje taložnika na Butilama a ručno čišćenje šahtova u ulici Bakarevića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilijaš vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.