Pozivni centar

033 483 400
vijesti

J A V N I O G L A S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

13.05.2022 u 08:00

J A V N I O G L A S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

U skladu sa Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH, br. 26/16, 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ , br. 19/21 i 10/22), na osnovu člana 47. Statuta KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, br. 2317/22 od 18.04.2022. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-13241-14/22 od 31.03.2022.godine, KJKP„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo raspisuje

                                 

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo na sljedeća radna mjesta:

 

 1. Inženjer u pripremi –1 izvršilac
 2. Šef IKT Odjeljenja za informacione tehnologije – 1 izvršilac
 3. Projektant vodovodnog i kanalizacionog sistema – 2 izvršioca
 4. Inženjer za vodovodnu mrežu i priključke – 2 izvršioca
 5. Referent za radne odnose – 1 izvršilac
 6. Automehaničar II – 1 izvršilac
 7. Elektrotehničar – 1 izvršilac

                                                              

II - Kandidati koji se prijavljuju na navedene pozicije trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 

Opći uslovi:

 • da su državljanin Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

 

Posebni uslovi za poziciju pod rednim brojem 1.

 • VSS, VII stepen, dipl.ing.maš., dipl.ing. saobraćaja
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva

 

Opis poslova:

Obavlja poslove na planiranju, organizaciji i kontroli procesa rada, planira nabavku, kontroliše provođenje radnih uputstava i operativnih procedura, kontroliše izvršenje svih poslova i radnih zadataka prema postojećoj dinamici, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca. U odsutnosti zamjenjuje ga glavni koordinator ili drugo lice koje odredi rukovodilac službe. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara rukovodiocu službe. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme: 7:30-16:00

Osnovna plaća: 1.561,00 KM

 

Posebni uslovi za poziciju pod rednim brojem 2.

 • VSS, VII stepen, dipl.ing.elektrotehnike
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva

 

 

 

Opis poslova:

Organizuje, rukovodi i usklađuje proces rada Odjeljenja iz oblasti primjene informacionih tehnologija. Prati stručnu literaturu IT tehnologija, predlaže izradu novih aplikacije u čijoj izradi i dizajnu učestvuje, obezbjeđuje da se blagovremeno izvrše obračuni komunalnih usluga za protekli period, kao i obrada drugih aplikacija. U odsutnosti zamjenjuje ga Administrator baze podataka. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Izvršnom direktoru.

 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme 7:30-16:00

Osnovna plaća: 1.838,00 KM

 

Posebni uslovi za poziciju pod rednim brojem 3.

 • VSS, VII stepen, dipl.ing.građ. hidro smjer
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva

 

Opis poslova:

Radi na poslovima projektovanja komunalnih hidrotehničkih objekata, uz saradnju sa nosiocem poslova, radi i druge poslove po nalogu rukovodioca. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme 7:30-16:00

Osnovna plaća: 1.561,00 KM

 

Posebni uslovi za poziciju pod rednim brojem 4.

 • VSS, VII stepen, dipl.ing.građ. - hidro smjer
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva

 

Opis poslova:

Vrši pregled projekata vodovodnih instalacija i uličnih cjevovoda i usklađenost sa izdatim saglasnostima. Provjerava projektna rješenja i hidrauličke proračune za priključenje na vodovodnu mrežu, određuje lokacije i polažaj priključne instalacije kao i usklađenost sa postojećim vodovodnim sistemom. Učestvuje u izradi plansko-provedbene dokumentacije. Izrađuje tehnička rješenja za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacione mreže. Radi i druge poslove po nalogu Rukovodioca službe. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme 7:30-16:00

Osnovna plaća: 1.561,00 KM

 

Posebni uslovi za poziciju pod rednim brojem 5.

 • VSS, VII stepen, dipl.pravnik
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva

 

Opis poslova:

Obavlja sve administrativne poslove iz djelokruga radnih odnosa. Provodi administrativne aktivnosti vezane za zapošljavanje novih zaposlenika i zaključivanja ugovora o radu, radi na pripremi rješenja o raspoređivanju, penzionisanju, godišnjem odmoru, plaćenom i neplaćenom odsustvu, prestanku rada, rješenjima o isplati otpremnine. Vodi matičnu knjigu zaposlenika, upućuje odgovore ili mišljenja iz oblasti radnih odnosa, obrađuje i dostavlja podatke o zaposlenicima u skladu sa zakonom, vrši prijave i odjave kod PIO-MIO, prati propise iz oblasti radnog zakonodavstva, vrši analizu raspoloživih podataka i vodi potrebne evidencije o zaposlenicima, dostavlja različite izvještaje iz djelokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara rukovodiocu službe.

 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme 7:30-16:00

Osnovna plaća: 1.561,00 KM

 

Posebni uslovi za poziciju pod rednim brojem 6.

 • KV, III stepen

Opis poslova:

Radi na opravkama, remontu i generalnim opravkama vozila i građevinskih masina, popunjava radni nalog - radnu listu, radi na pregledu tehničke ispravnosti vozila i vrši opravku, obavezan je da se pridržava mjera zaštite na radu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara poslovođi u automehaničarskoj radionici. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme 7:30-16:00

Osnovna plaća: 1.017,00 KM

 

Posebni uslovi za poziciju pod rednim brojem 7.

 • SSS, IV elektro smjer

 

Opis poslova: Pravi mjesečne planove i izvještaje preventivnih pregleda sve elektro-opreme na objektima i prati izvršenje radnih zadataka uposlenika radionice. Kontroliše i vodi evidenciju utroška el. energije i telefonije te pravi mjesečne izvještaje. Učestvuje u razradi električnih shema za rekonstrukcije elektro-postrojenja na objektima. Vrši provjeru stanja rezervnih dijelova u magacinu te pripema tehničku dokumentaciju i vodi evidenciju o nabavci rezervnih dijelova. Evidentira prijave kvarova na elektro postrojenjima i uređajima brine se da isti budu otklonjeni. Učestvuje u izradi tehničkih specifikacija za tendere održavanja radio i telefonskih sistema. Učestvuje u praćenju rada tenderskih izvođača, koji održavaju radio sistem i telefoniju. Radi i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu službe. Odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite na radu i implementaciju sistema kvaliteta.

 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme 7:30-16:00

Osnovna plaća: 1.083,00 KM

 

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa prebivališta, telefon i e-mail), dostaviti u zatvorenoj koverti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

 • Diploma o stečenom stručnom obrazovanju
 • Potvrda/Uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu (za poziciju pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 i 5)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci)
 • Potvrda o mjestu prebivališta – CIPS (ne starija od 6 mjeseci).

 

 

III-Prednost pri zapošljavanju pod posebnim uslovima

 

Prednost pri zapošljavanju po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo ostvaruju kandidati koji su na evidenciji Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ ili su zaposleni na određeno vrijeme ili su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koje posjeduju.

 

Kandidati da bi ostvarili prioritet pri zapošljavanju trebaju da dostave:

- Dokaz da su u evidencijama Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ evidentirani kao nezaposlene osobe ili dokaz da su zaposleni na određeno vrijeme ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju (Uvjerenje/potvrda JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, odnosno uvjerenje/potvrda poslodavca ne starije od datuma objavljivanja oglasa sa tačno naznačenim radnim mjestom i stepenom stručne spreme);

- Dokumentacija kojom se dokazuje status korisnika po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20) je prikazana u tabeli:

 

 

 

 

 

Redni broj

Pripadnost branilačkoj kategoriji

Naziv dokaza - dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

 

Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

 

2.

Ratni vojni invalid

 

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

 

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

 

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

 

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4.

Demobilisani borci

 

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

 

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

a) ratnog vojnog invalida

b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c) demobilisanog borca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

a) invalidninu

b) mjesečni novčani dodatak

c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

 

Na sva pitanja i okolnosti koji se tiču prednosti pri zapošljavanju, a koji nisu prethodno navedene, primjenjuju se direktno odredbe Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21).

 

IV - Napomena

 • Kandidati su dužni uz prijavu na Javni oglas priložiti originale ili ovjerene fotokopije naprijed

  navedenih dokumenata iz tabelarnog pregleda;

 • Potvrda/Uvjerenje o radnom iskustvu mora da sadrži naziv radnog mjesta, stepen stručne

  spreme potrebne za navedeno radno mjesto i vremenski period obavljanja istog)

 • Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o

  zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;

 

V -  Kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa bit će obavješteni putem e-maila ili usmenim putem (telefonski - uz sačinjavanje zabilješke) o datumu i vremenu održavanja pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita.

Rezultati pismenog ispita bit će objavljeni na dan održavanja (isti dan) na oglasnoj tabli u sali preduzeća u kojoj je održano testiranje, tako da Komisija nema obavezu da upućuje pojedinačne pismene obavijesti o ostvarenim rezultatima pismenog ispita na adrese kandidata.

Kandidatima će isti dan, također, biti omogućen uvid u njihov pismeni rad.

 

Ako uredno obaviješten kandidat ne pristupi polaganju pismenog, usmenog ili praktičnog dijela ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu Javnog oglasa, a o čemu će se sačiniti službena zabilješka.

 

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

 

 

Obavještenje za kandidate

Pitanja, listu propisa i literature  iz oblasti iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit utvrdio je poslodavac i objavio ih na svojoj web stranici prije raspisivanja javnog oglasa.

Kandidat može kod poslodavca preuzeti pitanja, listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit, a koji su prilagođeni radnom mjestu koje se oglašava.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično na protokol preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

 

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Ul. Jaroslava Černija broj 8.

71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Prijava na Javni oglas – Ne otvarati“

 

Na poleđini koverte obavezno upisati ime i prezime podnosioca prijave te broj pozicije i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

 

 

VII - Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave, kao i prijave koje sadrže kopije dokumenata koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati čija dokumentacija je neuredna, nepotpuna i neblagovremena, bit će pisanim putem obavješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obavijesti.

Poslovnik o radu komisije dostupan je na web stranici preduzeća  www.viksa.ba.

 

Priložena dokumentacija neće se vraćati osim na pismeni zahtjev kandidata koji su istu dostavili u originalu.

 

VIII – Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih informacija su:

 

Za poziciju 1 i 2: 033/483-485 (tehnički sekretar Komisije)

Za poziciju 3, 4 i 6: 033/483-402 (tehnički sekretar Komisije)

Za poziciju 5 i 7: 033/483-482 (tehnički sekretar Komisije)

 

                                                                       

 

                                                                                        KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo