Pozivni centar

033 483 400
konkursi

JAVNI KONKURS

08.05.2023 u 09:07

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

 

 

 

                      KJKP "Vodovod i Kanalizacija"

                      d. o. o. SARAJEVO,                                     

                      ul. Jaroslava Černija 8

Na osnovu člana 234. stav (1) tačka k), a u vezi sa članom 303. stav (1) Zakona o privrednim društvima, ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15, 75/21), člana 25. stav (1) tačka l),  člana 30. stav (1) i (2) Statuta KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i Odluke Skupštine preduzeća broj:1V-04/23 od 04.05.2023. godine, Skupština KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora

 KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

I-Predmet konkursa

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

II- Opis pozicije

Nadzorni odbor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo nadležan je da: 

a) predlaže Skupštini Preduzeća donošenje, izmjene i dopune Statuta;

b) u suradnji s Odborom za reviziju priprema Etički kodeks i predlaže Skupštini Preduzeća;

c) donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora;

d) donosi opće akte Preduzeća iz svoje nadležnosti na prijedlog Uprave;

e)  nadzire rad Uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera;

f) razrješava člana Nadzornog odbora s dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora;

g) utvrđuje prijedlog trogodišnjeg, godišnjeg i revidiranog plana poslovanja;

h) usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po godišnjem obračunu s bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;

i) podnosi Skupštini Preduzeća godišnji izvještaj o poslovanju koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

j) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava Preduzeća u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Preduzeća, po bilansu stanja na kraju prethodne godine;

k) predlaže Skupštini Preduzeća kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava Preduzeća u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Preduzeća, po bilansu stanja na kraju prethodne godine;

1) daje mišljenje Skupštini Preduzeća o prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti i načinu pokrića gubitka;

m) vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini Preduzeća; 

n) prati provođenje postupaka javnih nabavki, u skladu s važećim propisima i donosi Plan javnih nabavki ; 

o) imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa Statutom Preduzeća;

p) daje saglasnost na osnivanje podružnica, na prijedlog Uprave preduzeća ;

q) daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima;

r) nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora, sa specificiranim rokovima ;

s) daje upute organima Preduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu;

t) prisustvuje sjednicama Skupštine Preduzeća ;

u) vrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju Preduzeća;

v) usvaja cjenovnik usluga osim za vodosnabdijevanje pitkom vodom, odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda ;

w) utvrđuje prijedlog cijene vodosnabdijevanja pitkom vodom, odvodnje  i prečišćavanja otpadnih voda;

z) donosi odluku o službenim putovanjima direktora ;

aa) razmatra izvještaje o mjesečnim sastancima Odbora za reviziju ; 

bb) donosi odluku o imenovanju Komisije za žalbe kao drugostepenog organa u postupku prijema radnika, kao i druge komisije po potrebi;

cc)  vrši druge poslove predviđene zakonom. 

III-Mandat

Član Nadzornog Odbora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo imenuje se na period do 16.09.2025. godine, na koji je Skupština KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo,  Rješenjem broj: 7V-02/21 od 16.09.2021. godine, imenovala članove Nadzornog odbora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

Član Nadzornog odbora nakon imenovanja sa Preduzećem zaključuje ugovor koji odobrava Skupština preduzeća.

IV- Uslovi za imenovanje

Kandidat za imenovanje na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo mora ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi :

1.da je stariji od 18  godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz:izvod iz matične knjige rođenih original ili ovjerena kopija istog),

2.da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija istog),

3.da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz : potpisana izjava,  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili od strane notara, ne starija od 6 mjeseci), 

4.da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora u koji se kandiduje (dokaz : potpisana izjava,  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa  ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci),

5.da nema privatni finansijski interes u Preduzeću u čiji se nadzorni odbor kandiduje (dokaz: potpisana izjava  ovjerena od strane  nadležnog  općinskog organa, ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci),

6.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti  u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog  općinskog organa  ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci),

7.da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz : potpisana izjava  ovjerena od strane  nadležnog  općinskog organa  ili od strane notara , ne starija od 6 mjeseci),

8.da ne vrši funkciju predsjednika ili člana nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane  nadležnog  općinskog organa  ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci),

9. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane  nadležnog  općinskog organa  ili od strane notara,  ne starija od 6 mjeseci) .

Posebni uslovi :

1. da ima univerzitetsku diplomu VII stepena stučne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja iz tehničkih, ekonomskih, pravnih ili prirodnih nauka, (dokaz: ovjerena kopija diplome),

2. da ima najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja univerzitetske diplome, odnosno visokog obrazovanja (dokaz: potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu),

3. da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.novine Federacije BiH“, broj 81/15, 75/21) i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 34/19), odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku predviđenom navedenom Uredbom (dokaz:original ili ovjerena kopija Certifikata o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa/Komore ili Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili od strane notara kojom kandidat izjavljuje da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku od jedne (1) godine od dana imenovanja na poziciju).

Kandidat koji posjeduje certifikat izdat od ovlaštenog organa bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, izuzet je od obaveze ovog usavršavanja.

4.da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom radnog angažmana (dokaz: preporuka poslodavca ili posljednja ocjena poslodavca  o rezultatima rada, original ili ovjerena kopija iste).

Kandidati su dužni uz svojeručno potpisanu prijavu prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, navedenih u općim i posebnim uslovima.

V-Kriteriji izbora

U postupku izbora i imenovanja člana Nadzornog odbora, ocjenjivat će se sljedeći kriteriji:

a)rezultati rada ostvareni tokom dosadašnjeg radnog angažmana;

b)sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa Preduzeća;

c) znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja;

d)poznavanje propisa vezano za djelatnost i rad Preduzeća;

e)komunikacijske i organizacijske sposobnosti kandidata.

Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora će nakon zaključenog  konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su prijave blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati, o čemu će odmah obavijestiti kandidate čije prijave nisu potpune i blagovremene.

Komisija će nakon toga sačiniti, po abecednom redu, listu kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija će  obaviti  intervju. Pozvani kandidati koji ne pristupe na zakazani intervju, smatrat će se da su odustali od daljeg učešća na konkursu. Nakon obavljenog intervjua, Komisija će Skupštini preduzeća dostaviti Izvještaj o obavljenom intervjuu i drugu popratnu dokumentaciju kandidata.

Skupština preduzeća može obaviti ponovni intervju sa nekim od kandidata  ukoliko ocijeni da postoje razlozi za to.

Skupština preduzeća će izvršiti izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora.

Preduzeće zadržava pravo da za kandidata koji ispunjava uslove po javnom konkursu, od nadležnog organa zatraži podatke iz evidencije, kako bi provjerilo tačnost podataka navedenim u datim izjavama.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od deset dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće se uzeti u razmatranje u daljem postupku izbora.

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH„ , dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana njegovog posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom  na adresu:

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"d.o.o. SARAJEVO, ul. JAROSLAVA ČERNIJA br. 8 sa naznakom 

 "PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR ČLANA NADZORNOG ODBORA

 - "OTVARA KOMISIJA".

Na poleđini koverte je obavezno naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju priloženu uz prijavu osim na pismen zahtjev kandidata.