Pozivni centar

033 483 400
konkursi

Odluka o poništenju

31.05.2023 u 08:37

O D L U K A o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Broj: 215/23

Datum: 29.05.2023. godine

Na osnovu člana 47. Statuta KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo od 18.04.2022. godine, člana 17. st. 1. tačka c) Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ , br. 19/21 i 10/22), Direktor donosi:

O D L U K U

o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Član 1.

Ovom Odlukom poništava se dio Javnog oglasa za prijem radnika  u radnika odnos na neodređeno vrijeme u KJKP “Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, broj: 2002/23 od 24.03.2023. godine.

Član 2.

Poništenje se odnosi na sljedeću raspisanu poziciju:

      -        Rukovodilac službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata - 1 izvršilac na neodređeno                           vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dana 27.03.2023. godine objavljen je Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo,  za sljedeća radna mjesta: Rukovodilac službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, Vodeći projektant vodovodnog i kanalizacionog sistema – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, Bagerista I - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca i SCADA operater – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Obzirom da je Odlukom o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj: IV-03/23 od 16.05.2023. godine, izmjenjen uslov u pogledu stručne spreme, stepena stručne spreme i posebnih uslova za radno mjesto  Rukovodilac službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, na način da umjesto: „VSS- VII ili II ciklus studija, građevinske struke“, sada glasi: „VSS- VII ili II ciklus studija, građevinske ili mašinske struke“, donesena je Odluka kao u dispozitivu rješenja.

     

Dostavljeno                                                                                                                  Direktor:

  1. SEPP
  2. a/a                                                                                                           _____________________________

                                                                                                                               MA Rusmir Salić